Regulamin

Regulamin świadczenia usług sklepu techclinic.pl

 • 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1.Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

2.Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),

3.Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

4.Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://techclinic.pl/pl/i/Regulamin/3

5.Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://techclinic.pl/

6.Sprzedawca – Bartłomiej Płachta, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „TECH CLINIC
Bartłomiej Płachta” z siedzibą w Kośmin 58, 24-103 Żyrzyn, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7162823422

 

 • 2

Postanowienia wstępne

1.Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

.Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3.Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 

 • ·         dostęp do Internetu,
 • ·         standardowy system operacyjny,
 • ·         standardowa przeglądarka internetowa,
 • ·         posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
 2. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

 

 • 3

Składanie zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
 • ·         wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
 • ·         z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Zamów”,
 • ·         wypełnić formularz zamówienia,
 • ·         zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
 • ·         kliknąć w przycisk „Wyślij zamówienie”.
 1. Po kliknięciu w przycisk „Wyślij zamówienie” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zamówienia, a potwierdzenie zostanie dodatkowo wysłane na adres e-mail Kupującego podany w formularzu zamówienia. Z tą chwilą, umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uznaje się za zawartą między Sprzedawcą a Kupującym.

 

 • 4

Formy dostawy i metody płatności

 1. Dostępną w Sklepie formą dostawy produktów objętych zamówieniem jest kurier InPost  oraz Paczkomaty InPost realizowana przez firmę InPost.
 2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba, że Sprzedawca odmiennie określi to w Sklepie.
 3. Dostępną w Sklepie formą płatności za zamówienia jest płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy, w formie przesyłki pobraniowej lub szybkiej płatności online.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 5. Dostępne formy płatności:

  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro”

 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 7. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 8. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz RODO znajdują się w na stronie: https://techclinic.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11
 • 5

Realizacja zamówienia

 1. Kupujący zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 5 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia. W przypadku nieotrzymania płatności za zamówienie w przeciągu 5 dni roboczych, zamówienie zostaje anulowane.
 2. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
 3. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych.
 4. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili otrzymania przez Sprzedawcę płatności za zamówienie.
 5. Kupujący otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy dokumentujące zakup w formie drukowanej wraz z dostawą zamówienia.
 6. Czas dostawy zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z ust. 2 powyżej.

 

 • 6

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

7.Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 

 • 7

Odpowiedzialność za wady

1.Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3.Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

 • ·         żądać wymiany produktu na wolny od wad,
 • ·         żądać usunięcia wady,
 • ·         złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 • ·         złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 1. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 2. Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 4. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

 

 • 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • ·         zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 • ·         zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • ·         skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 • 9

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

  


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

TECH CLINIC
Bartłomiej Płachta
Rymanowska 27/18
35-083 Rzeszów
tel. 780 075 870

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

………………………………………………………………………………………….

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) oraz numer zamówienia

…………………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

…………………………………………………………………………………………

– Adres konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)– Data

…………………………………………………………………………………………
(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl